Εκπαίδευση συνοδών μικρών κατασκηνωτών

Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 28 και 30 Ιουλίου 2023, η εξειδικευμένη ομάδα των κοινωνικών λειτουργών της πράξης
Ανοικτές Θάλασσες- Προώθηση και υποστήριξη των παιδιών των Ρομά σε καλοκαιρινές κατασκηνώσεις υλοποίησε τις
εργασίες εκπαίδευσης των ομάδων συνοδών που θα ακολουθήσουν τις τρεις κατασκηνωτικές αποστολές.


Πρωτύτερα, η ίδια ομάδα είχε αναπτύξει όλο το απαιτούμενο υλικό (παρουσιάσεις, έντυπα κλπ) που ήταν απαραίτητα για
την διεξαγωγή της συγκεκριμένης εκπαίδευσης.


Σε δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις, οι συνοδοί έμαθαν με λεπτομέρεια τις αρμοδιότητες τους, τα πρωτόκολλα διαχείρισης
των παιδιών και των ομάδων τους καθώς και τον τρόπο συλλογής των απαιτούμενων δικαιολογητικών για κάθε
κατασκηνωτή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο